Teladan Ummu Aiman Barakah binti Tsa’labah


Post Views: 1,031 Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti Tsala’bah bin Amr bin Hishn bin Malik bin Salman bin Amr bin Nu’man. Dia merupakan hamba sahaya  milik Abdullah dan pengasuh Rasulullah SAW. Ummu Aiman memelihara Rasulullah SAW setelah ibunda beliau – Aminah – meninggal dunia. Pada saat itu, Rasulullah SAW berada di bawah asuhan

Teladan Arwa’ binti Abdul Muththalib


Post Views: 858 Arwa’ binti Abdul Muththalib adalah bibi Rasulullah SAW. Dia adalah putri Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang yang masuk Islam di Makkah dan ikut hijrah ke Madinah. Sebelum masuk Islam, dia merupakan salah satu orang yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Arwa’ pernah menikah dengan Umar bin Wahab bin Abdul

Teladan Ruqayyah binti Muhammad SAW


Post Views: 2,244 Ruqayyah dilahirkan sekitar 20 tahun sebelum Hijriah. Ia adalah putri kedua Rasulullah SAW dan Khadijah Al-Kubra. Ruqayyah lahir setelah kakaknya Zainab. Tidak lama kelahiran Ruqayyah, lahirlah Ummu Kultsum. Ummu Kultsum selalu bersama Ruqayyah setelah Zainab menikah. Ketika Ruqayyah dan Ummu Kultsum menginjak usia dewasa, datanglah Abu Lahab melamar mereka berdua untuk kedua

Teladan Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab


Post Views: 2,322 Nama lengkap Shafiyyah adalah Shafiyyah binti Huyai binti Akhtab bin Sa’aih bin Taghlab bin Amir bin ‘Ubaid bin Ka’ab bin Khazraj bin Hubaib bin Nadhir. Ayahnya, Huyai bin Akhtab adalah pemimpin Bani Nadhir. Dia termasuk keturunan Nabi Harun AS. Tidak diketahui secara pasti kapan Shafiyyah dilahirkan. Shafiyyah tumbuh dan berkembang di Khazraj.

Teladan Juwairiyah binti Al-Harits


Post Views: 2,114 Juwairiyah binti Harits bin Abi Dhirar bin Hubaib bin Aidz bin Malik bin Judzaimah bin Mushthaliq bin Khuza’ah  dilahirkan empat belas tahun sebelum hijrah. Dia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsawan yang penuh dengan kemewahan. Juwairiyah adalah seorang putri pemimpin dan pemuka Bani Mushthaliq yang bernama Al-Harits bin Abi Dhirar yang sangat

Karakteristik Ajaran Tasawuf


Post Views: 4,367 Seorang sufi pastilah seorang zahid, tapi belum tentu seorang yang zahid itu adalah sufi. Seorang salik (pejalan spiritual) jika ia ingin belajar tasawuf maka ia harus dibawah bimbingan seorang mursyid yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di tangan mursyid inilah salik diajarkan cara berdzikir, menyucikan jiwa, dan latihan-latihan spiritual yang sulit

Tokoh-tokoh Sufi


Post Views: 13,129 Tokoh-tokoh sufi dari zaman setelah wafatnya Nabi SAW cukup banyak. Pada masa sahabat, sederetan nama menjadi rujukan ahli tasawuf seperti Abu Bakar As-Shidiq, (573-634 M), Ali bin Abi Thalib (599-661 M), Salman Al Farisi (w. 656), Abu Dzar Al Ghifari (652 M), dan Miqdad bin Al Aswad, dengan Ali RA sebagai tokoh

Ibu, Sekolah Pertama untuk Anak


Post Views: 145 Ibu adalah perempuan pertama yang berinteraksi dengan seorang anak sebelum yang lainnya. Selama 9 bulan 10 hari seorang anak berada dalam rahim ibunya, kemudian selama 2 tahun menyusuinya dan selama 5 tahun  (balita) hingga lebih kurang usia 12 tahun secara intensif berinteraksi dengan seorang ibu. Inilah pendidikan pertama yang dinikmati oleh setiap

Kontribusi Perempuan Dalam Pengembangan Ilmu Keagamaan Dan Dakwah (2)


Post Views: 43 Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwwah di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya. Pada zamannya tidak ada orang yang menandingi Aisyah dalam tiga bidang ilmu yaitu: ilmu fiqh, ilmu pengobatan, dan ilmu syair. Dan, Ia telah meriwayatkan hadits Nabi saw sebanyak 2.210. Beberapa perawi

Kontribusi Perempuan Dalam Pengembangan Ilmu Keagamaan dan Dakwah


Post Views: 65 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu arti dari kata dakwah adalah penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Kata dakwah adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yaitu ???-???? menjadi bentuk